Apollo-backed Athene primes $1B IPO

November 29, 2016