Audax-backed Astrodyne Purchases TDI

November 10, 2014