KPCB leads Hollar’s $30M Series B

November 04, 2016