Market to Market Accounting Hits Apollo Portfolio

November 04, 2011