Onex Reduces Spirit Aerosystems Stake

April 11, 2011