Thoma Bravo finalizes $7.6B Fund XII

September 13, 2016