Thoma Bravo's Deltek to Add HRsmart

February 27, 2015