Tumi Sets $15 to $17 IPO Price Range

April 10, 2012