Weston Presidio makes two exits

December 08, 2016